top of page
Search
  • Writer's pictureBosque

Proyecto de la reforestación

El impacto de la agricultura en el suelo de la selva.


Todos los suelos pueden sufrir erosión, pero algunos son más vulnerables que otros. La erosión remueve la parte más productiva del perfil de suelo para usos agrícolas, que es la parte superior. La pérdida de esta capa superior de suelo resulta en la reducción de la habilidad de éste para almacenar agua y nutrientes, y causa una erosión severa a través de la formación de túneles y canaletas.

La erosión es un problema serio para las tierras agrícolas productivas y también en términos de la calidad del agua.


El control de sedimentos debe ser una parte integral de cualquier sistema de manejo de tierras para así mejorar la calidad del agua y del suelo.

La agricultura y la ganadería son la segunda causa de mayor deforestación en la Amazonía. Además de la deforestación, las prácticas agrícolas tienden a causar una importante erosión del suelo y sedimentación de los ríos.


Como parte del proyecto de reforestación, más de 400 árboles fueron plantados por nuestros voluntarios el año pasado. Pero ya que los plantines no sobrevivieron en el suelo ya agotado, nos vimos forzados a pensar en nuevas maneras de mejorar la calidad del suelo.

Y esta es la solución que más nos gustó:


Hemos sembrado más de 1,200 plantas de fréjol y a la vez, en los plantines de Cascarilla, Guayusa, Sangre de Drago, Chuchuhuasi y Canela, hemos añadido estiércol de cuy para mejorar la calidad del sustrato. Estos plantines crecen en un área que había sido usada para crianza de ganado por 30 años. La calidad del suelo es muy baja y contiene altos niveles de arcilla.

La devastación del paisaje tiene muchas causas y este proyecto es sólo una parte de la solución, pero es un paso importante en la búsqueda de alternativas al viejo modelo del cuidado del suelo: erradicación, agotamiento y el consecuente abandono.


Las legumbres (Fabaceae) mejoran la calidad del suelo con bacterias tuberculosas, que son depositadas en sus raíces, es tubérculos especiales. Las bacterias simbióticas absorven el nitrógeno del aire y lo transforman en un tipo de nitrógeno disponible para la nutrición de otras plantas.

Los frejoles son plantas de rápido crecimiento, que tienen un sistema de raíces muy rico y al cual han anexado el nitrógeno. Después de cortar las partes de la planta que están en la superficie, estas liberan nitrógeno ( y otros componentes) al suelo, y así incrementan su calidad.

En los meses venideros, vamos a monitorear de continuamente el desarrollo de los plantines y el efecto de la asociación de legumbres con plantines de árboles. Si esta táctica resulta exitosa, puede ayudarnos tanto a nosotros como a otros proyectos que apunten a la restauración del paisaje en el futuro.ENG

The impact of agriculture on the soil in the rainforest


All soils can suffer from erosion, but some are more vulnerable than others. Soil erosion removes valuable topsoil, which is the most productive part of the soil profile for agricultural purposes. The loss of this topsoil results in a reduction in the soil's ability to store water and nutrients and causes severe erosion through tunneling and gutter formation.

Erosion is a serious problem for productive agricultural land and in terms of water quality. Sediment control must be an integral part of any land management system to improve water and soil quality.

Agriculture and livestock is the second leading cause of deforestation in the Amazon. In addition to deforestation, agricultural practices tend to cause significant soil erosion and river siltation.

As part of the deforestation project, over 400 trees were planted by our volunteers last year. As the seedlings fail on the depleted soil, we were forced to think about ways to improve soil quality.

And we liked this solution the most:

We have planted over 1,200 bean plants and added guinea pig manure to improve the soil quality around Cascarilla, Guayusa, Sangre de Drago, Chuchuhuasi, Canela seedlings... Seedlings grow in an area that has been used for cattle breeding for 30 years. The soil quality is very low and contains high level of clay.

The devastation of the landscape has many causes and this project is only part of the solution, but it is an important step in finding alternatives to the old model of land care: eradication, depletion and subsequent abandonment.

Legumes (Fabaceae) improve the soil with tuberous bacteria, which are deposited on their roots in special tubers. Symbiotic bacteria absorb nitrogen from the air and convert it into a form of nitrogen that is useful for the nutrition of host plants.

Beans are fast-growing plants that have a rich root system to which they have attached nitrogen. After cutting off the aboveground part, the plants release nitrogen (and other components) into the soil, thus increasing the quality of the soil.

In the coming months, we will continuously monitor the development of seedlings and the effect of the combination of legumes with tree seedlings. If this tactic proves successful, it can help not only us but also other projects aimed at restoring the landscape in the future.
CZ

Vliv zemědělství na půdu v deštném pralese


Všechny půdy mohou trpět erozí, ale některé jsou zranitelnější než jiné. Půdní eroze odstraňuje cennou ornici, která je nejproduktivnější částí půdního profilu pro zemědělské účely. Ztráta této ornice má za následek snížení schopnosti půdy ukládat vodu a živiny a způsobuje vážnou erozi tunelováním a tvorbou žlabů. Eroze je vážným problémem pro produkční zemědělskou půdu a z hlediska kvality vody. Kontrola sedimentu musí být nedílnou součástí jakéhokoli systému hospodaření s půdou, aby se zlepšila kvalita vody i půdy. Zemědělství a chov dobytka je druhou hlavní příčinou úbytku lesů v Amazonii. Kromě odlesňování mají zemědělské postupy tendenci způsobovat významnou erozi půdy a zanášení řek. V rámci projektu zalesňování odlesněných ploch, bylo loni našimi dobrovolníky vysázeno přes 400 stromů. Jelikož se sazenicím na vyčerpané půdě nedaří, byli jsme donuceni se zamyslet nad možnostmi zlepšení kvality půdy. A toto řešení se nám zamlovalo nejvíce: Zasadili jsme přes 1200 rostlin fazolí a přidali hnůj z morčat, abychom zlepšili kvalitu půdy kolem sazeniček Cascarilla, Guayusa, Sangre de Drago, Chuchuhuasi, Canela... Sazenice rostou v oblasti, která byla 30 let využívána pro chov dobytka. Kvalita půdy je velmi nízká a je převážně jílovitá. Devastace krajiny má mnoho příčin a tento projekt je pouze částí řešení, ale je to důležitý krok k hledání alternativ k již starému vzoru péče o půdu: vymýcení, vyčerpání a následné opuštění půdy. Bobovité rostliny (Fabaceae) vylepšují půdu hlízkovitými bakteriemi, které se na jejich kořenech ukládají ve speciálních hlízkách. Symbiotické bakterie absorbují dusík ze vzduchu a přeměnit jej na formu dusíku, která je využitelná pro výživu hostitelských rostlin. Fazole jsou rychle rostoucí rostliny, které mají bohatý kořenový systém, na který navázaly dusík. Po odříznutí nadzemní části, rostliny uvolňují do půdy dusík (a další složky) a zvyšují tak kvalitu půdy.

V dalších měsících budeme průběžně sledovat vývoj sazenic a vliv kombinace Bobovitých rostlin se sazenicemi stromků. Pokus se tato taktika osvědčí, může to v budoucnu pomoci nejen nám ale i jiným projektům zaměřeným na obnovu krajiny.

65 views0 comments

Comments


bottom of page