top of page
Search
  • Writer's pictureBosque

Desnuda por el Corazón

Updated: Mar 4

Poesía para la selva tropical


Nos complace anunciar que, bajo los auspicios de la asociación colaboradora Forest.ink, se publicó una colección de poesía de Nicol Švandová titulada "Desnuda por el Corazón".

Es el primer libro de Nicol y dona los ingresos de la venta al proyecto Bosque Medicinal. El libro se enriquece con fotos de sus pinturas intuitivas, creadas principalmente mientras experimentaba con plantas amazónicas de poder y espíritu, y con relatos cortos que capturan la esencia de las pinturas impresas en el lienzo. Algunas de estas pinturas ya se han vendido.

Los ingresos también se utilizaron para comprar tierras en la Amazonía ecuatoriana con el propósito de su protección y conservación.

Puedes comprar el libro, por ejemplo, en línea a través de este enlace https://www.divutvor.cz/nicola-svandova-srdcem-obnazena o directamente a través de la asociación Forest.ink.

Gracias de antemano por tu apoyo.ENG

Poetry for the rainforest


We are very happy to announce that under the auspices of the cooperating association Forest.ink a collection of Nicol Švandová's poetry titled Naked by the Heart was published.

It is Nicol's first book and she donates the proceeds from the sale to the Bosque Medicinal project. The book is enriched with photos of her intuitive paintings, which were mostly created while dieting with Amazonian plants of the power and spirit of these plants, and short stories that capture the essence of the paitings imprinted on the canvas. Some of these paintings have already been sold.

The proceeds were also used to purchase land in the Ecuadorian Amazon for the purpose of their protection and conservation.And who is Nicola Švandová? A young courageous woman, a lawyer by profession, a gourmand of life and a lover of nature at heart, an intuitive painter, otherwise a completely normal girl who sometimes takes life seriously and sometimes not at all. During her studies at the Faculty of Law, she suffered a severe accident, as a result of which she became blind. Painting and poetry have been her language of communication since childhood but the main source of inspiration came with her trip to South America in connection with Bosque Medicinal, where she was drawn into the diversity of life in the Amazon rainforest and the wisdom of the majestic Andes. The taste of a pristine natural paradise on earth became her main source of inspiration, along with local shamanism and various consciousness-awakening power plants. As she says, the rainforest allowed her to feel and see her authentic self in courageous nakedness, so that she could manifest who she really is in honesty with herself and the world.


You can buy the book, for example, online under this link https://www.divutvor.cz/nicola-svandova-srdcem-obnazena or directly through association Forest.ink.

Thank you in advance for your support.CZ

Poezie pro prales


S velkou radostí oznamujeme, že pod záštitou spolupracujícího spolku Forest.ink z.s. vyšla sbírka poezie Nicol Švandové s názvem Srdcem obnažená. Jde o Nicolky prvotinu a výtěžek z prodeje věnuje na projekt Bosque Medicinal. Kniha je obohacena fotografiemi jejích intuitivních maleb, které převážně vznikly při dietování s amazonskými rostlinami síly a duchy těchto rostlin a krátkými příběhy, které zachycují esenci obrazů vtisknutých do plátna. Část těchto obrazů byla již prodána. Výtěžek byl též použit na odkoupení pozemků v ekvádorské Amazonii za účelem jejich ochrany a konzervace.

"Srdcem obnažená" vydalo Nakladatelství Magda.


A kdo vlastně je Nicola Švandová? Mladá odvážná žena, profesí právnička, srdcem gurmánka života a milovnice přírody, intuitivní malířka, jinak úplně normální holka, která občas bere život vážně a občas vůbec ne. Během studií na právnické fakultě utrpěla těžký úraz, v důsledku kterého oslepla. Malba a poezie je pro ni jazyk, kterým komunikuje od dětství, ale hlavní zdroj inspirace přišel s její cestou do Jižní Ameriky v propojení s Bosque Medicinal, kde se nechala vtáhnout do rozmanitosti života amazonského deštného pralesa a moudrosti majestátných And. Chuť panensky čistého přírodního ráje na zemi se pro ni stala hlavním zdrojem inspirace spolu s místním šamanismem a různými rostlinami síly probouzejícími vědomí. Jak sama říká, prales ji umožnil pocítit a v odvážné nahotě spatřit její autentické já, aby v upřímnosti k sobě samé a světu mohla manifestovat, kdo skutečně je.


Knihu si můžete zakoupit např. on-line pod tímto odkazem https://www.divutvor.cz/nicola-svandova-srdcem-obnazena nebo přímo přes Forest.ink z.s.


Předem děkujeme za podporu.


Nicol from an interview for the Bulgarian magazine OSEM.


111 views0 comments

Comments


bottom of page