top of page
Search
  • Writer's pictureBosque

Reforestación de pastos con Guadua

Updated: May 14

Durante del programa de Voluntariado en abril de 2024, Bosque Medicinal inició un proyecto enfocado en la reforestación de campos deforestados mediante el uso de bambú Guadua angustifolia. El objetivo es demostrar que el bambú es una planta adecuada y optimal para la reforestación de pastos que tienen suelos infértiles y están devastados por la cría de vacas.

Se iniciaron proyectos similares en Cuba [1] o Colombia [2].


Guadua angustifolia, o simplemente "La Guadua" es un bambú nativo de Ecuador, Colombia y Venezuela. Es conocido como el tipo de bambú más fuerte, también es el tipo de bambú económicamente más importante en América. Crece hasta una altura de 15-25 metros y el ancho del tronco alcanza hasta 16 cm. Forma ramas internas espinosas y enredaderas.Ventajas del bambú [2], [3]:

·        La planta de más rápido crecimiento en la planeta Tierra: algunas especies crecen hasta 1 metro en 24 horas.

·        Material sostenible y renovable: se puede cosechar hasta el 20% del rodal cada año sin dañar la planta. Dependiendo del tipo de bambú, los troncos maduros se pueden cosechar en 2 a 5 años.

·        Produce hasta un 35% más de oxígeno que los árboles

·        Absorbe hasta 5 veces más CO2 que los árboles: un bambú tropical maduro es capaz de descomponer hasta 2 toneladas de CO2 en 7 años en comparación con un árbol tropical que necesita 40 años para descomponer 1 tonelada de CO2.

·        Energía sostenible: 1,2 kg de bambú produce 1 kWh de energía; el bambú produce una enorme cantidad de biomasa en un tiempo relativamente corto

Uso del bambú [1], [2], [4]:

·        Riberas de los ríos: fortalecen las orillas contra la erosión del suelo y las inundaciones gracias a su sistema de raíces. El bambú también ayuda a retener agua en el paisaje: 1 ha de bambú puede contener hasta 30.000 litros de agua, que luego libera en épocas de sequía.

·        Material: reemplaza materiales con una mayor demanda industrial para la producción de productos como muebles, artículos para el hogar y artículos decorativos, pero también encuentra uso en la construcción y la producción de estructuras de techos, terrazas, cercas o tabiques y puertas en el interior.

·        Combustible: en forma de briquetas compactas que reemplazan a la leña en la industria, por ejemplo, para la cocción de ladrillos.

·        Alimento y forraje: los brotes de algunas especies de bambú son un alimento sabroso que se come principalmente en Asia. Las hojas de bambú son forraje adecuado para los animales.EN

Reforestation of pastures with bamboo

In the farmwork of the Volunteering program in April 2024, Bosque Medicinal initiated a project focused on reforestation of deforested fields using bamboo Guadua angustifolia. The goal is to demonstrate that bamboo is a good choice for the reforestation of barren grasslands devastated by breeding.

Similar projects were successfully conducted in Cuba [1] or Colombia [2].

Guadua angustifolia, or simply „La Guadua“, is a bamboo native to Ecuador, Colombia and Venezuela. It is known to be the strongest and economically the most important type of bamboo in the Americas. It grows up to 15-25 meters, and the culms can reach a diameter of up to 16 cm. Guadua angustifolia forms internal thorny branches and lianas.


Advantages of bamboo [2], [3]:

  • The fastest growing plant on earth - some species grow up to 1 meter in 24 hours

  • Sustainable and renewable source of material – up to 20% of the clums can be harvested each year without harming the plant. Depending on the type of bamboo, mature clums can be harvested in 2-5 years.

  • Produces up to 35% more oxygen than trees

  • Absorbs up to 5 times more CO2 than trees – a mature tropical bamboo can decompose up to 2 tons of CO2 in 7 years compared to a tropical tree that needs 40 years to decompose 1 ton of CO2

  • Sustainable energy source – 1,2 kg of bamboo produces 1 kWh of energy and a significant amount of biomass in a relatively short time.

Use of bamboo [1], [2], [4]:

  • River banks – bamboo can strengthen river banks against soil erosion and flooding thanks to their root system. Bamboo also helps to retain water in the landscape, 1 ha of bamboo can retain up to 30,000 litres of water, which then releases in times of drought.

  • Material – bamboo can replace materials with a higher industrial demand for the production of products such as furniture, household items and decorative items, but also finds use in the construction industry for the production of roof structures, verandas, fences, or interior separations and doors.

  • Fuel – in the form of compact briquettes replacing firewood in industry, for example, brick firing

  • Alimentation and fodder – the sprouts of some bamboo species are tasty food eaten mainly in Asia. Bamboo leaves are suitable fodder for animals.CZ

Zalesňování pastvin bambusem

V rámci jarního dobrovolnického pobytu Bosque Medicinal v době od 1. – 21. dubna 2024 jsme zahájili projekt výsadby bambusu Guadua angustifolia na odlesněných a trávou porostlých plochách. Cílem je předvést, že bambus je vhodnou rostlinou k zalesňování pastvin, které mají neůrodnou půdu a jsou zdevastované chovem dobytka.

Podobné projekty byly zahájeny například na Kubě [1] nebo v Kolumbii [2].

Guadua angustifolia, nebo také jen „La Guadua“ je bambus nativní v Ekvádoru, Kolumbii a Venezuele. Je známý jako nejsilnější typ bambusu, který je zároveň ekonomicky nejvýznamnějším typem bambusu v Americe. Dorůstá výšky 15-25 m a šířka kmenu dosahuje až 16 cm. Tvoří vniřní trnité větve a liany.Výhody bambusu [2], [3]:

·        Nejrychleji rostoucí rostlina na zemi - některé druhy vyrostou i o 1 meter za 24 hodin

·        Udržitelný a obnovitelný zdroj materiálu –až 20 % porostu se může vytěžit každý rok, aniž by došlo k poškození rostliny. V závislosti na druhu bambusu, se dospělé kmeny mohou těžit za 2-5 let.

·        Produkuje až o 35 % více kyslíku než stromy [1]

·        Absorbuje až 5 krát více CO2 než stromy – dospělý tropický bambus je schopný rozložit až 2 tuny CO2 za 7 let oproti tropickému stromu, který potřebuje 40 let na rozložení 1 tuny CO2

·        Udržitelný zdroj energie – 1,2kg bambusu produkuje 1kWh energie, bambus produkuje obrovské množství biomasy v relativně krátkém čase

Využití bambusu[1], [2], [4]:

·        Břehy řek – upevňování břehů proti půdní erozi a záplavám díky svému kořenovému systému. Bambus též napomáhá k zadržování vody v krajině, 1ha bambusu dokáže zadržet až 30 000 litrů vody, kterou poté uvolní v době sucha.

·        Materiál –nahrazující materiálys vyšší industriální náročností k výrobě produktů, jako je nábytek, domácí potřeby a dekorativní předměty, ale najde využití i v konstrukci a stavebnictví pro výrobu střešních konstrukcí, verand, plotů, nebo přepážek a dveří v interiéru.

·        Palivo –  ve formě kompaktních briket nahrazující palivové dřevo v průmyslu, například vypalování cihel

·        Potrava a krmivo – výhonky některých druhů bambusů jsou chutnou potravinou konzumovanou především v Asii. Listy bambusu jsou vhodným krmivem pro zvířata.

Reference:

[3] Cm, Jijeesh & K.K., Seethalakshmi. (2009). Potential role of Bamboo Plantations in Afforestation/Reforestation CDM (Clean Development Mechanism). EVERGREEN. 61/62:. 8-10.

[4] Hidalgo López, Óscar. Bambú Su Cultivo y Aplicaciones En: Fabricación de Papel, Construcción, Arquitectura, Ingeniería y Artesanía. Cali: Estudios Técnicos Colombianos, 2013. Print.Nina Kejzlarova


64 views0 comments

Comments


bottom of page